کارت های مغناطیسی


 

بخش عمده ای از فعالیـت شـرکـت به تولیـد کارتهای مغناطیسی (Magnetic Cards) اختصاص دارد. مواد اولیه جهت تولید این نوع کارت، با بررسـی دقیـق از تولیدکنندگان مطرح این نـوع مواد در دنیا تامین می گـردد و نتیجـه پروسـه تولیـد کـه بـا استفـاده از ماشیـن آلات تمـام اتومـاتیـک و همـراه بـا کنتـرل کیفـی مستمـر انجـام می پذیـرد، ‌تولیـد کارتهـای مطابـق بـا استانداردهـای بیـن المللی از جـملـه ISO 7810/11/13 و زیـر شـاخه هـای آن می باشـد که تأمین کننده بخش بزرگی از نیاز بانکها و موسسات مالی و سایر مشتریان شرکت می باشد.

 

امکانات ویژه

  • درج هلوگرام امنیتی (متالایز، دی متالایز و شفاف)
  • درج نوار امضاء (سفید، شفاف، با چاپ)
  • چاپ زمینه متالیک (در رنگهای مختلف)
  • چاپ مرکبهای امنیتی (نامرئی، ترموکرومیک، OVI و ...)
  • نوار مغناطیسی با رنگهای مختلف (نقره ای، طلائی، آبی و...)
  • شخصی سازی کارت و چاپ اطلاعات متغیر در لایه های داخلی کارت با کیفیت بالا

 

 

        

تماس با ما

تماس با ما

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

موضوع
Invalid Input

پیام شما
Invalid Input