مناقصه بانک کشاورزی 1399 

بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن است.

در سال 1399 شرکت سینا کارت موفقیتی دوباره در مناقصه بانک کشاورزی جهت تولید 10000000 عدد کارت های مغناطیسی مورد نیاز این بانک بدست آورد. به لطف پروردگار و همچنین با بکارگیری تجهیزات به روز و همکاری متخصصان توانمند توانستیم به نحو احسن به تعهدات خود جامعه عمل بپوشانیم و موجبات رضایت خاطر این بانک محترم را فراهم کنیم.