بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو در زمینه سفارش کارتهای با زمینه متالیک در ایران بوده است . سالهاست که این بانک با عرضه انواع کارتهای مغناطیسی نقدی، خرید و غیره در طرح های مختلف متالیک   پیشتاز در زمینه ارائه نوآوری در طرح در بدنه کارتهای بانکی بوده است. این بار نیز قرارداد تولید 8450000  عدد کارت مغناطیسی با این بانک به امضاء رسیده است و این شرکت افتخار دارد تا تولید و عرضه این کارتها را به انجام رساند .

نمونه کارتهای مغناطیسی متالیک چاپ شده بانک رفاه