sepehr card

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور همواره در سالهای اخیر یکی از مشتریان ویژه این شرکت بوده است و سپهر کارت بانک صادرات به عنوان طرح اصلی کارتهای نقدی این بانک بارها با تیراژ های میلیونی ، تولید و تحویل این بانک گردیده است .

تغییر طرح سپهر کارت بعد از چندین سال تحول قابل ملاحظه ای است . روشن شدن زمینه کارت نسبت به طرح های قبلی و استفاده از طرح های اسلیمی در زمینه کارت از شاخصه های اصلی این طرح می باشد .

باعث افتخار است که برای هفتمین سال پیاپی ،سینا کارت برنده مناقصه خرید 10 میلیون عدد کارت این بانک گردیده است که با عقد قرارداد و ارائه طرح جدید سپهر کارت ، عملاً تولید آن به پایان رسیده است .